Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ksawereł wow
Reposted fromXavax Xavax viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
6582 dc2a
shivers
6554 80e7
Reposted fromjestemsloncem jestemsloncem viaIMS IMS
7984 0b15
Reposted fromepidemic epidemic viaIMS IMS
9895 05e5
throwing-boiling-water-at-41c
Reposted fromsosna sosna viaantonim antonim
8943 49ac
Reposted fromflauscheria flauscheria viaantonim antonim
Wyczuwam jego wahanie, ale w końcu mnie obejmuje. Jego ręce nie są tak pewne jak niegdyś, lecz nadal ciepłe i silne. Przez moją głowę przelatują teraz tysiące wspomnień z czasów, gdy te ręce były moim jedynym schronieniem przed światem. Może dawniej nie dość je doceniałam, lecz zapadły mi w pamięć, a teraz utraciłam je na zawsze.
— S. Collins, Kosogłos
Reposted frommissbrodka missbrodka viatrumienka trumienka
0752 41cc
Reposted fromcountingme countingme viatrumienka trumienka
7033 09d7 500
Supernatural S09E09 :)
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
1849 1a86
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viairmelin irmelin
2285 f0a9 500
Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
0656 6c8c

youcouldfuckingkissme:

Accurate representation of menstruation

Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianoisetales noisetales
Żyjemy przecież tak cicho, a nasze największe katastrofy wydarzają się tak głęboko w nas, że na naszej powierzchni pojawiają się tylko odległe fale.
— Rainer Maria Rilke, "Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce"
Reposted fromkyte kyte viatrumienka trumienka
4584 99fb
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaBincsm Bincsm
0673 df96
The things some people google
Reposted fromckisback ckisback viapufaful pufaful
9769 82c6 500
Reposted fromatris atris viapufaful pufaful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl