Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pizza. you forgot pizza. and chocolate. 
7957 4b5b
Kiedy sam tu leżę i rozpamiętuję, to zaczyna mnie wszystko boleć i myślę o takich rzeczach, od których muszę płakać i krzyczeć, bo tak ich nienawidzę.
— F. H. Burnett, „Tajemniczy ogród” (via plastikowe)
Reposted fromblutelf blutelf viaburdel burdel
1129 fe2d 500
Reposted fromryuzu ryuzu viaburdel burdel
9789 ff3d
Reposted fromflesz flesz viaburdel burdel
8864 9d1e
6534 f265 500
Reposted frompekosia pekosia viasmutnazupa smutnazupa
0954 8005
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viasmutnazupa smutnazupa
4158 6915 500
"Daj mi! "
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaveronica-o veronica-o
3008 4658
"To jest jak dotknięcie ducha, metafizyka... coś co Cię trafia znienacka i pozostawia w stanie wegetacji przez resztę dnia. Wspomnienia."
Piotr Tokarz
3752 dee8
Reposted fromblutelf blutelf viahaba haba
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. 
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia viahaba haba
7253 8fa3
Reposted fromShini Shini viahaba haba
3827 9fa6
Tonę.
Reposted fromundressed undressed viagoby goby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl